bishop

 

“คำทักทายจากบิชอป”

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเจริญเติบโตขึ้นในพระคุณและในความรู้ถึงองค์พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน (2 เปโตร 3:18)

เครื่องหมายของการเจริญเติบโตในความเชื่อของคริสเตียนที่สำคัญก็คือ การที่ผู้เชื่อเปิดใจ เปิดความคิด รับการสอนและการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงตรัสกับเราทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยพระคุณ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเปิดเผยให้เรารู้จักกับพระองค์มากขึ้นทุกวัน ในเวลาที่เราแสวงหาพระองค์จากพระวจนะด้วยความถ่อมใจและด้วยการเปิดความคิดจิตใจของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรา เพื่อสร้างเราตั้งแต่วันที่เรารับบัพติศมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

การเติบโตในพระคุณและในการรู้จักกับพระคริสต์เจ้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งเก่า (อาดัมตัวเก่า) ออกไป และด้วยการรับสิ่งใหม่เข้ามาคือ อาดัมคนใหม่ การกำจัดสิ่งเก่าคือ เลิกความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัย ที่ตรงกันข้ามกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เราได้รับเข้ามาในชีวิตแห่งความเชื่อ โดยพระคุณของพระเจ้า ซึ่งทรงมีพระประสงค์ให้เราดำเนินไปด้วยความถ่อมใจ ด้วยการเปิดความคิด จิตใจ พร้อมเสมอที่จะรับสิ่งใหม่ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่จะนำเราและเปิดเผยแก่เราผ่านทางพระวจนะที่เราได้อ่าน ได้ศึกษา ได้รับฟัง ได้นำไปปฎิบัติในการดำเนินชีิวิตประจำวัน และได้แบ่งปันกับคนอื่น

ข้าพเจ้าหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิทินเล่มนี้จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยทั้งผู้ที่สอน ผู้ที่เทศนา และสมาชิกทุกท่าน ให้เติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าและในการรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าจากพระวจนะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสสอน ดังที่พระวิญญาณได้เปิดเผยไว้ในพระธรรม 2 เปโตร 3:18

บิชอป ดร. บรรจบ กุสาวดี

(บิชอปแห่งสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย)

(เนื้อความจาก:ปฎิทินสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทยปี 2017)