church

ประวัติพระคริสตธรรม (HISTORY)
………..พระคริสตธรรมลูเธอร์ ถือเป็นแผนกหนึ่งของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) เป็นสถาบันที่ให้การอบรมศาสนศาสตร์แก่ผู้ที่ต้องการถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้า โดยแผนการศึกษาศาสนศาสตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1981 เมื่อมิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย (LMT) ได้เปิดอบรมศาสนศาสตร์แก่ผู้ร่วมงานภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอบรมศาสนศาสตร์ ต่อมาปี 1984 ได้พัฒนาขึ้นเป็นแผนกศาสนศาสตร์ศึกษา (Theological Education Department) จากนั้นปี 1986 ได้ปรับปรุงระบบการศึกษาขึ้นในรูปของสถาบันโดยใช้ชื่อว่า “สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรนในประเทศไทย” (Lutheran Institute of Theological Education) ได้ร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT) โดยการส่งผู้สอนและผู้เรียนไปสอนและเรียนบางวิชา

………..ในปี 1988 ได้เปิดอบรมนักศึกษาเต็มเวลา สำหรับผู้ที่จะออกไปรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์สถาบันศาสนศาสตร์ในประเทศไทย ในปี 1990 เปิดอบรม 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการอบรมสมาชิกในคริสตจักร พันธกิจคริสตจักร และประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์
………..ในปี 1994 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเอเชีย (Asia Theology Association) ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทยได้รับการสถาปนาขึ้น ได้มีการพัฒนาหลักสูตรพันธกิจดนตรีคริสตจักรและหลักสูตรอื่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคริสตจักร
………..ในปี 1999 มีการแต่งตั้งผู้ร่วมงานคนไทยเป็นผู้อำนวยการ และโครงการผลิตสื่อการสอนได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นฝ่ายคริสเตียนศึกษา และได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ ให้เป็นหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษาตรี โดยเป็นการเรียนเต็มเวลา 5 ปี
………..ในปลายปี 2007 สถาบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พระคริสตธรรมลูเธอร์” (Luther Seminary in Thailand) ชื่อย่อว่า “พล.” (LST) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติไทยว่าด้วยสถานศึกษาทางศาสนา ระดับวุฒิการศึกษาที่ผู้เรียนจะได้รับคือ คริสตศาสนศาสตร์ศึกษาตรี (B.Th) และในปีเดียวกัน พระคริสตธรรมได้เปิดสอนระดับคริสตศาสนศาสตร์ศึกษาโท (M.Div) พร้อมกับพัฒนาปรับปรุงโครงการสร้างสาวกขึ้นอีกครั้ง