มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน

LUTHERAN  CHRISTIAN FOUNDATION

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-foundation

เป้าหมายและพันธกิจ

“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ” (มัทธิว 7:12)

แผนกคริสเตียนสงเคราะห์ลูเธอร์แรนอยู่ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน (ก่อตั้งในปี ค.ศ.1987) เป็นส่วนหนึ่งของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และมีเป้าหมายในการแบ่งปัน สำแดงความรักของพระเจ้าต่อบุคคลที่เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ โดยดำเนินงานผ่านทางคริสตจักร และแผนกต่างๆ ในสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ ซึ่งพันธกิจต่างๆ ของแผนกคริสเตียนสงเคราะห์ฯ ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคริสตจักรต่างๆ นโยบายหนึ่งของแผนกคริสเตียนสงเคราะห์คือ ให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่เดือดร้อน โดยไม่ คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ หรือตำแหน่งในสังคม

การดำเนินงาน
1. สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกคริสตจักรและแผนกต่างๆ ในสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ เข้ามามีส่วนช่วยเหลือสังคม และสำแดงความรักของพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อค้นหาปัญหาสังคม และผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือ
3. ให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนผ่านทางพันธกิจต่างๆ หรือแผนกคริสเตียนสงเคราะห์ โดยตรง

Purpose

“Do for others what you want them to do for you:
this is the meaning of the Law of Moses and the teachings of the prophets.” (Matthew 7:12)

Lutheran Diakonia Department (LDD). Established in 1987, run under the Lutheran Christian Foundation of Thailand is a part of the Evangelical Lutheran Church in Thailand (ELCT) and is responsible for the social part of the work in the Church.

LDD’s goal is to share God’s love with people in need. Actual helping is done through congregations and departments of the Church (ELCT).

LDD also has its own ministries, which are closely connected to the congregations. The department will give help regardless of people’s religion, marital status, or their position in society.

1. Support congregations and departments of the ELCT to become loving and caring communities and show the love of God to fellow human beings.

2. Co-operate with the Government authorities and private organisations in order to meet some of the needs and suffering in this society.

3. Meet needs in society through ministries run or assisted by the LDD.

 

ผู้ร่วมงาน (Co-worker)

อนุตรภัทร จันทร์ปาน

คุณอนุตรภัทร จันทร์ปาน

(Mrs. Anutarapat Chanpan)

ผู้อำนวยการ (Director)

anne-storstein-haugอ. อันเน่ สตูสเตนท์ เฮาก์

(Mrs. Anne Storstein Haug)

ที่ปรึกษา- มิชชันนารี (Norwegian Missionary)

ภัชรี

คุณภัชรี ตระกูลมีสุข

(Mrs. Patcharee Takulmeesuk)

ธุรการ (Secretary)

ที่อยู่ติดต่อ (Contact Us)
1188 ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท 50
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ (02) 332-0054-8 ต่อ 110
โทรสาร (02) 332-3873

LDD Head office contact
1188 Soi Roemcharoen, Sukhumvit 50 Rd, Phrakhanong,
Klong Toey, Bangkok 10260
Tel. 02-332-0054-8 Ext. 110
Fax 02-332-3873, Email: diakonia@truemail.co.th