สื่อสารมวลชนลูเธอร์แรน

(Lutheran Mass Media)

DSCF2670

หลักการและเหตุผล

สื่อสารมวลชนลูเธอร์แรน ยึดเอาพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เป็นหลักการและเหตุผล พระองค์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:19-20)

วัตถุประสงค์
1. ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับคนไทยด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในด้านการติดตามผลและนำคนเข้าคริสตจักร
3. ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สังคมด้วยพระวจณะผ่านสื่อทุกชนิด
4. ส่งเสริมพัฒนาสื่อสู่รายได้เพื่อการเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่

มณฑกานต์ อัครนันทพงศ์

คุณมณฑกานต์ อัครนันทพงศ์

(Mrs. Montakan Akkaranantapong)

 

 

รายการวิทยุ
การประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางรายการวิทยุ มีประสิทธิภาพดี คนไทยเปิดใจรับฟังข่าวประเสริฐผ่านรายการวิทยุมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้ามาร่วมกิจกรรมของคริสตจักรท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตามลำดับ

“สายใยรัก” (จังหวัดอุบลฯ)

ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนคลื่นดีศรีพิบูล FM 102.75 MHz อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี ดำเนินรายการโดย คุณประยวน ภูยาฟ้า

aa

 

 

 

 

 

 

 

 

“ข่าวดีเพลงชีวิต” (จังหวัดมุกดาหาร)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาลูกทุ่งเสรี FM.104.0 MHz อ.เมือง จ.มุกดาหาร ดำเนินรายการโดยทนายวีระพงษ์ สัมปรัชญานนท์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายการนี้จะยกเลิกไปแล้ว แต่ก็ยังมีผู้เรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรายการวิทยุในจังหวัดนี้อีกครั้ง

บทเรียนทางไปรษณีย์

บทเรียนทางไปรษณีย์เป็นวิธีการประกาศอย่างหนึ่งที่สื่อสารมวลชนลูเธอร์แรนใช้ควบคู่ไปกับการจัดรายการวิทยุ เมื่อมีผู้สนใจก็จะส่งบทเรียนให้ได้ศึกษา มีผู้สนใจสมัครเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมาจากการได้ฟังรายการวิทยุ และจากการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้รับใช้พระเจ้าในสถานประกาศ และคริสตจักรท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการมอบเสื้อ สมุด ดินสอ หนังสือหนุนใจ ของขวัญและอื่นๆ เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจแก่ผู้เรียนที่ศึกษาจนสำเร็จในแต่ละเล่ม และจากสถิติที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงมีความจำเป็นที่แผนกจะต้องหาบุคลากรมารับผิดชอบพันธกิจโดยตรง

ด้านการให้บริการ
บริการการทำเพลง ทำสปอตโฆษณา ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และวารสารต่างๆ

DSCF2671

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความสัมพันธ์
– ทีมงานสื่อสารฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ในเครือลูเธอร์แรน เพื่อแสวงหาแนวทางการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน
– ทีมงานได้เยี่ยมเยียนสถานีวิทยุและองค์กรสื่ออื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
– ทีมงานได้จัดทำอีเมล์และเฟสบุ๊ก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ

ที่อยู่พันธกิจ

1188 ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-742-7573, 087-500-0612

ภาพกิจกรรม

DSCF2722 DSCF2713 DSCF2707 DSCF2706 DSCF2704