ความเป็นมาของคริสตจักรลูเธอร์แรน

(History of Lutheran Church)

mtมาร์ติน ลูเธอร์ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์คริสตจักร ท่านเกิดในครอบครัวคนงานเหมืองถ่านหินในปี ค.ศ. 1483 ที่เมืองไอส์เลนเบิร์น ประเทศเยอรมนี ท่านเติบโตอย่างลูกที่เชื่อฟัง และจงรักภักดีต่อศาสนจักรเช่นเดียวกับหลายๆ คน ในเวลานั้นท่านได้พยายามเสาะหาสันติสุขจากพระเจ้าตามระบบคำสอนของคริสตจักร ในขณะนั้นต้องทำความดีให้มากที่สุดเพื่อพระเจ้าจะทรงพอพระทัย เช่น การบำเพ็ญภาวนา การถวายเพื่อศาสนกิจ การรับพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ การอดอาหาร การทรมานร่างกายและการแสวงบุญต่างๆ แต่ท่านรู้สึกว่ายิ่งพยายามยิ่งรู้สึกว่า การกระทำเหล่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะให้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์นั้นพอพระทัยเพื่อระงับพระพิโรธและการลงโทษได้
อย่างไรก็ตาม หลังจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างมุ่งมั่น ท่านได้ค้นพบข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระเจ้าจากพระธรรมโรม 1:17 ที่ว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ” และการอภัยโทษบาปผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ และชื่อ “ลูเธอร์แรน” เดิมทีเป็นคำล้อเลียนของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับคำสอนของท่านมาร์ติน ลูเธอร์ ต่อมาได้กลายเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการยืนยันความแตกต่างของความเข้าใจ การเป็นคริสตจักรลูเธอร์แรนหมายความว่า เป็นการยืนยันคำสอนพื้นฐานของลูเธอร์ที่เน้นในหลักที่ว่า

1. ให้พระวจนะของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุด
2. เราทั้งหลายรอดได้โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น
3. เราทั้งหลายรับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเท่านั้น
คริสตจักรลูเธอร์แรน “มิได้” นมัสการมาร์ตินลูเธอร์ หรือถือว่าคำสอนของท่านถูกต้องทั้งหมด แต่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงใช้มาร์ติน ลูเธอร์ นำคริสตจักรกลับมาสู่การสอนพระกิตติคุณอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่การสอนเช่นนี้ได้หายไปนานนับศตวรรษ พระกิตติคุณเป็นรากฐานอันเดียวของคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ด้วยตลอดไป เราไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นบาปได้ (โรม 3:12, 23)

จุดกำเนิดของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย

(The beginning of the Evangelical Lutheran Church in Thailand)

สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 บนฐานการทำงานของมิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย (LMT.) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1980 และได้เริ่มงานจริงๆ ในปี ค.ศ. 1976 มิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรต่างประเทศ โดยมีองค์กรภาคีต่างประเทศตกลงร่วมพันธกิจด้วยในขณะที่สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ เริ่มก่อตัวขึ้น สมาชิกของมิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สมาคมมิชชั่นนอร์เวย์ (NMS) สมาคมมิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศฟินแลนด์ (FELM) สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศฮ่องกง (ELCHK) และสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ (LCMS) หลังจากนั้นมีสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนแห่งประเทศออสเตรเลีย (LCA) และสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนคินคิในประเทศญี่ปุ่น (KINKI) ได้เข้าร่วมเพิ่มเติม ดังนั้นประเทศไทยจึงกลายเป็นที่ตั้งของงานมิชชั่นลูเธอร์แรนที่รวมองค์กรมิชชั่นตะวันตกและคริสตจักรต่างๆ ในเอเชีย

zzzz
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 เป็นต้นมา สมาชิกคริสตจักรลูเธอร์แรนและคณะผู้ร่วมงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประชุมสามัคคีธรรม การนมัสการ การจัดค่ายประจำปี เป็นต้น การพัฒนาก้าวสำคัญได้มีขึ้นในปี ค.ศ. 1987 เมื่อคริสตจักรลูเธอร์แรนได้ก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และได้เตรียมโครงสร้างที่จะสามารถนำไปใช้ได้ เพื่อพัฒนาการบริหารตนเอง มีการประชุมประจำปีโดยคริสตจักรท้องถิ่นได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ในวันที่ 21-24 เมษายน ค.ศ. 1994 ได้มีการเฉลิมฉลองการก่อตั้งสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทยขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคริสตจักร จุดสำคัญของการประชุมอยู่ในวันสุดท้าย เมื่อธรรมนูญของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ ได้ถูกสถาปนาขึ้น และศาสนาจารย์บรรจบ กุสาวดี ได้รับการสถาปนาให้เป็นบิชอปคนแรกของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย
ปัจจุบันสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 4,148 คน มีคริสตจักรทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 25 แห่ง สถานประกาศ 5 แห่ง กลุ่มผู้เชื่อ 5 แห่ง พระคริสตธรรม 1 แห่ง พันธกิจงานสงเคราะห์ และพันธกิจสื่อสารมวลชน